Zápis ze schůze výboru 24. 4. 2001

Přítomni: Navrátil, Poučková, Procházka, Petýrek, Vávrová, Drápelová, Osterreicher, Volenec

Omluveni: Hofer, Hubáček, Kozubek

1) Členové výboru RBS souhlasí s uvolněním ing. Petra Goldmanna z výboru spo-lečnosti s ohledem na jeho odchod na jiné působiště mimo stávající obor.

2) Výbor RBS ČLS JEP jednohlasně kooptoval za své nové členy doc. MUDr. Jana Österreichera, PhD. a MUDr. Jiřího Škopka.

3) Výbor souhlasí s delegací doc. Navrátila na plenární zasedání ČLS JEP, které se koná 29. 4. 2001.

4) Informace o Mezinárodní radiobiologické dny: přihlášeno asi 90 účastníků, vlastní odborné jednání bude probíhat v kongresovém centru ALDIS. Výbor projednal návrh doc. Vávrové a doc. Navrátila pořadí přednášek a jména předsedajících jednotlivých sekcí. KC ALDIS zajistí poskytne sál, promítací techniku, zajistí tech-nické podmínky pro vystavovatele a stravování pro účastníky. Rovněž tak ve spolupráci s hotelem Alessandria ubytování. Konferenci zahájí doc. Vávrová jako předsedkyně organizačního výboru a doc. Navrátil. Slavnostní vložka bude v pá-tek po obědě, jejího řízení se ujme doc. Petýrek a dr. Poučková. V ALDISu pro-běhne i slavnostní večeře, její organizace se ujme prof. Kuna.

5) Výbor rozhodl o vydávání periodika společnosti 1x ročně. Jmenoval jeho redakční radu ve složení doc. Österreicher jako předseda, dr. Poučková, prof. Kuna, prim. Procházka a dr. Škopek. 1. číslo bude věnováno konferenci. Obálku na periodi-kum navrhne doc. Kolářová, časopis vytiskne Spoltisk Liberec.

6) Účastníkům konference bude v rámci 2. informace zaslána složenka na úhradu sjezdového poplatku. V případě platby v hotovosti jsou potřeba bloky, které zajistí, včetně vybírání kontroly platby dr. Hloušková a dr. Poučková.

7) Do 30. 4. 2001 je nutné rozeslat 2. informaci (zajistí dr. Poučková) s tím, aby účastníci zaslali zkrácený text svých přednášek do 15. 5. 2001.

8) Doba přednášky na Radiobiologické konferenci by neměla překročit 10 minut.

9) Je potřeba aktualizovat webové stránky RBS. Termín do 30. června.

10) Stránky vlastních pracoviš? si prohlédne a případně dá podklady k úpravě doc. Vávrová (VLA), dr. Hofer (BFÚ ČAV), dr. Poučková (BFÚ 1. LF UK) a doc. Navrátil.

11) Budou aktualizovány stránky členů výboru. Doc. Österreicher a dr. Škopek po-skytnou podklady o svých osobách, ostatní členové tyto stránky zaktualizují.

12) Je třeba rozšířit společenské stránky o charakteristiku všech čestných členů RBS. Do 30.6. zpracují (uvádím bez titulů) Petýrek (Vondráčka, Vávrové), Volenec (Vodičku, Zámečníka), Vávrová (Petýrka, Svobody), Poučková (Dienstbiera), Navrátil (Poučkovou), Hofer (Vacka, Kozubka), Kuna (Sirackou, Navrátila), Procházka (Nečasovou), Navrátil požádá Ahlersovi o vzájemné poskytnutí podkladů a bude požádán Svoboda (projedná Vávrová) o charakteristiku Mandela a Hofer o zajiš-tění životopisu Skalky.

13) Bude zřízena sekce článků, jejich aktualizaci budou zajišťovat Österreicher a Škopek.

14) Budou zde zveřejněna jména členů ESRB (zpracuje Hofer) do 30.6. a průběžně aktualizovány akce společnosti (Kymplová).