Aktuality

Nové složení výboru a revizní komise

Rozdělení funkcí na volební období 2022 – 2026
Prohlášení


Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na odpolední seminář 51/22 Aktuální radiobiologické poznatky s ohledem na zvýšené ohrožení obyvatelstva ionizujícím zářením – ONLINE,

v rámci kterého budou zájemci seznámeni s nejnovějšími poznatky týkající se nemoci z ozáření a možnostmi ochrany před nejvážnějšími následky.

Datum konání: 26. 4. 2022 od 16.30 hod.
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Kredity budou vloženy do portálu www.vzdelavanilekaru.cz
Odborný garant akce prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.
Účastnický poplatek: 300,-Kč
číslo účtu: 19-1083620217/0100
variabilní symbol: 5122
(do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka)
V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky.
PŘIHLÁŠKA: ČLK > / Vzdělávání / Kurzy ČLK (lkcr.cz)

Děkujeme za Váš zájem.
oddělení vzdělávání ČLK


Výzva vedení ČLS JEP jednotlivým organizačním složkám k účasti na veřejné finanční sbírce pro Ukrajinu


Volby do SRKP ČLS JEP

Změny osobních údajů nahlaste do 31. 1. 2022 na e-mailové adrese cle@cls.cz.

Kandidátní listina  

1) MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D. – vedoucí pracovník, vědec, znalec a ředitel, posléze pak bezpečnostní ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany.
Nar. 14. 7. 1949 Praha , Lék. fakulta UK Praha – MUDr., 1979, 1983 atestace I.a II.st , 1996 soudní znalec v oborech Zdravotnictví – nemoci z povolání : hodnocení fyzické zátěže a změn fyziologických funkcí člověka v extrémních podmínkách se specializací ochranné prostředky proti CBRN látkám . 2010 VŠ báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, zaměření Požární ochrana a bezpečnost průmyslu, Ph.D. Od r. 2000 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany – ředitel , od 1. 11. 2017 bezpečnostní ředitel. Od r. 2007 výzkumná a vývojová činnost v oborech CBRN E látek a ochrany před nimi.
Místo SÚJB a SÚJCHBO v procesu kontroly nešíření zbraní hromadného ničení a opatření proti CBRN E terorizmu a mnoho dalších. Člen Komory soudních znalců, ČLS JEP, člen vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB- TU Ostrava a vědecké rady ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství Kladno.
Výsledky práce: Vybudování specializovaných pracovišť pro detekci a identifikaci VYSOCE TOXICKÝCH CHEMICKÝCH látek. Vybudování unikátních biologických laboratoří kategorie BSL III a BSL IV pro práci s RIZIKOVÝM a VYSOCE RIZIKOVÝM agens, vybudování Radonové komory, která slouží kromě výzkumu také jako Státní metrologické centrum. Vybudování pracoviště pro výzkum a sledování člověka v extrémních podmínkách – tzv. tepelná komora (umožňuje nastavit podmínky pro Antarktidu, tropy nebo poušť).

2) doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D. – vedoucí oddělení Buněčné biologie a radiobiologie a výzkumné skupiny zaměřené na komplexní studium radiačního poškození buněk různými druhy ionizujícího záření na Biofyzikálním ústavu AVČR v Brně, kde pracuje již od roku 2001. Unikátně se zaměřuje na výzkum poškození a reparace DNA v kontextu mikro- a nano-architektury chromatinu a buněčného jádra. Na Masarykově univerzitě vyučuje radiační biofyziku, některé další předměty, a vede studentské práce všech úrovní. Autor řady publikací v impaktovaných vědeckých časopisech (h index 21, 1300 citací) a knižních kapitol. Oceněn národními i mezinárodními cenami, např. Prémií Otto Wichterleho udělovanou AVČR. Přijat do Koncilu Evropské společnosti pro radiační výzkum (ERRS) a za člena dalších vědeckých společností a redakčních rad (např. Scientific Reports v rámci Nature Publishing). Spolupracuje s významnými institucemi ve světě, např. s Kirchhoffovým institutem pro fyziku Univerzity Heidelberg v Německu, Evropským ústavem pro onkologii (EIO) v italském Milanu, Spojeným ústavem pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně (Rusko) a dalšími. Ve výboru společnosti SRKP JEP působí řadu let jako vědecký sekretář.

3) RNDr. Iva Falková, Ph.D. – zástupce vedoucího Oddělení buněčné biologie a radiobiologie a výzkumné skupiny zaměřené na studium poškození, reparace a funkce jaderného chromatinu (h index 15, 550 citací). 1999-2012 pracovala v laboratoři Molekulární patologie FN Brno, následně 2 roky na Hematoonkologické klinice v Centru molekulární biologie a genové terapie, taktéž FN Brno. Na BFÚ AVČR pracuje od roku 2017. Vědecký profil: radiobiologie, indukce a reparace dvouřetězových zlomů DNA, poruchy reparace DNA, organizace chromatinu vyššího řádu, funkce a dynamika regulace buněčných procesů, karcinogeze, radiosenzitizace nádorových buněk, diagnostika neuromuskulárních chorob, onkologická diagnostika (FISH).

4) Ing. Václav Fišer – absolvent VAAZ Brno 1986, obor elektrotechnický – výzbroje, raketová technika. Profesně od roku 1994 zaměřen na problematiku zajišťování bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva a krizový management ve veřejné správě, specificky ve zdravotnictví.  2001-2008 Ministerstvo zdravotnictví, autor Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR, schválené BRS. 2010 – 2020 aktivní v odborné Společnosti krizové připravenosti ČLS JEP, současně paralelně a stále člen SRKP.

5) Mgr. Renata Havránková, Ph.D. – je odbornou asistentkou Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Ve své odborné činnosti se zabývá působením ionizujícího záření na lidský organismus, radiační zátěží zaměstnanců a obyvatelstva spojenou s uranovým průmyslem či radonem a ochranou obyvatelstva před jadernými a radiologickými noxami.

6) doc. MUDr. Michal Hofer, CSc. –  od počátku své profesionální kariéry pracuje na Biofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. Celoživotně se věnuje radiobiologické problematice s důrazem na studium možností farmakologického ovlivnění akutního radiačního syndromu. Po tři funkční období zastával funkci člena výboru Evropské společnosti pro radiační výzkum (European Radiation Research Society /ERRS/).

7) prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. – ve své odborné práci se zaměřuje především na neionizující formy záření, krizovou připravenost zdravotnických zařízení a medicínu katastrof. Člen několika vědeckých, oborových a redakčních rad a autor řady publikací, především v nakladatelství Grada Publishing. 

8) plk. gen. št. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. – vedoucí katedry radiobiologie a proděkanka pro vědu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Dlouhodobě se zabývá biologickou dozimetrií  a oblastí ochrany proti ionizujícímu záření. K vědecké práci využívá pokročilé biofyzikálníi metody, zejména mnohobarevnou průtokovou cytometrií. Je autorkou řady vědeckých článků. Pedagogická aktivita je zaměřena na výuku v magisterských a bakalářských oborech fakulty.    

REVIZNÍ KOMISE
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.
MUDr. Miroslav Procházka