doc. RNDr. et PhMr. Karel Volenec, CSc.

Druhý ze tří synů manželů Volencových se narodil v Žichovicích 8. června 1952, kde vyrůstal v harmonickém rodinném prostředí, v krásném koutě jihozápadních Čech. Po maturitě na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škole v Sušici v roce 1969 odchází do Hradce Králové na studia nově vznikající farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Poněvadž výuka probíhá s významnou pomocí pracoviš? tamní lékařské fakulty, nelze se divit, že se činorodý student stává pomocnou vědeckou sílou na katedře fyziologie (1971-2) a poté na katedře farmakologie (1972-5) lékařské, později již farmaceutické fakulty v čele s prof. RNDr. PhMr. Jaroslavem Květinou, DrSc. Z téže katedry se stává jeho dlouholetým školitelem doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc. Karel Volenec absolvoval farmaceutickou fakultu v roce 1975 s vyznamenáním a v témže roce získal titul RNDr. obhajobou doktorské disertační práce s tématikou vlivu námelových alkaloidů na kardiovaskulární systém.

V létech 1974 – 5, ještě student, pracoval jako asistent katedry farmaceutické technologie. Jeho zájem se orientuje na problematiku farmakologických účinků radioprotektivních látek a jejich využití v radioterapii, studuje krevní průtok při hyperthermii. V roce 1976 přechází na lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, do radiobiologického oddělení, kde se věnuje spolu s prof. MUDr. Ivanem Vodičkou, CSc. radiobiologickému výzkumu a lékařské biofyzice. V roce 1981 se stal kandidátem biologických věd v oboru biofyziky, práci z oblasti radioprotektiv obhájil před komisí Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu J. E. Purkyně. Na vědeckovýzkumném pracovišti lékařské fakulty pracoval jako samostatný vědecký pracovník, obhájil devět výzkumných zpráv, navázal spolupráci s Onkologickým ústavem pro Slovensko v Bratislavě a absolvoval několik zahraničních stáží v Itálii, Belgii, Rusku, Holandsku, Brazílii, krátkodobě pracoval v Německu, Maďarsku a Bulharsku. Hlavním tématem jeho studijních pobytů zůstala experimentální a klinická hyperthermie při léčbě nádorů, v poslední době rozšířená na vývoj miniinvazivních systémů pro intervenční radioterapii.

Při práci na lékařské fakultě měl vždy velmi blízko k výuce, v letech 1986 až 92 pracoval jako interní odborný asistent ústavu lékařské biofyziky. Od roku 1992 zde přednáší externě, od roku 1999 jako docent radiobiologie. Docentskou habilitační práci „Možnosti využití vazoaktivních látek v experimentální a klinické termoradioterapii“ obhájil před vědeckou radou Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové.

Vynikající jazykové znalosti přivedly K. Volence do farmaceutické společnosti Schering-Plough/U.S.A. v oblasti biotechnologie, s níž interně spolupracoval v letech 1992 až 4, aby se poté soustředil na vybudování vlastní výrobní společnosti Dr. Karel Volenec – ELLA-CS, Výroba speciální zdravotnické techniky, Hradec Králové, které je nezastupitelným ředitelem. Při působení ve firmě získal spolu s kolektivem pracovníků další významné vědecko-výzkumné výsledky:

1) Konstrukční zvládnutí výroby stentgraftů v léčbě výdutí břišní tepny – za návrh a klinické zavedení pak obdržel doc. MUDr. A. Ferko, CSc. (VLA JEP) a doc. MUDr. A. Krajina (FN, Hradec Králové) Cenu ministra zdravotnictví ČR, jako nejlepší práce při plnění grantu 1999, ve stejné indikaci jsou pak dosažené výsledky autorů oceněny zařazením mezi 3 nejvýznamnější vědecké výsledky Univerzity Karlovy v Praze za léta 1997 až 2000.

2) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v r. 2001 uděluje Medaili MŠMT 1. stupně doc. MUDr. P. Hůlkovi a doc. MUDr. A. Krajinovi (FN Hradec Králové) za výzkum v oblasti léčby komplikací portální hypertenze pomocí TIPS, kdy byly použity právě stenty vyrobené touto firmou.

3) Zavedení léčby stentgrafty (ELLA) ve Slovinsku a Chorvatsku.

4) Historicky první největší skupina hrudních stentgraftů na světě implantovaná prof. M. Dakem ze Stanfordské university USA má původ výroby v ČR a ve zmiňované firmě.

5) Dokončený vývoj a výroba chlopňového stentu na základě návrhu doc. Kochera z FN Olomouc znamená další světovou prioritu u samoexpandabilních stentů a následně je tento typ modifikace zaváděn dalšími světovými výrobci.

6) Na pracovišti firmy ELLA-CS byl vyvinut nový originální systém zavaděčů pro brachyterapii, které jsou nyní klinicky používány na prestižním evropském klinickém centru – AMC, Amsterdam.

7) V tomto roce byla podána firmou přihláška patentu na základě návrhu doc. Danishe z Bolzmanova Institutu, Linec, která by umožnila rozšíření možností léčby krvácení z jícnových varixů v celosvětovém měřítku pomocí speciálních stentů.

Je možné konstatovat s plnou odpovědností, že právě technická pokročilost a ekonomická dostupnost high-tech implantátů vyráběných na pracovišti autora umožnila zásadní náskok ČR ve srovnání s ostatními zeměmi s kterými lze provést adekvátní srovnání. Jmenovaný je též od samého počátku existence firmy nepřetržitě hlavním sponzorem Ligy proti rakovině se sídlem v Hradci Králové. Bohatá je Karla Volence publikační a přednášková činnost. Je autorem a spoluatorem 62 odborných publikací, 18 publikovaných abstrakt, 90 přednesených sdělení a posterů. Také počet dokumentovaných zlepšovacích návrhů, patentů a užitných vzorů dosáhl již čísla 26. Jeho příznačná pracovitost, nápaditost a prokazatelné výsledky přivedly docenta Volence do řady odborných společností. V ČR je předsedou revizní komise Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP a členem výboru České společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. V mezinárodních dimenzích působil v letech 1987-9 v pracovní skupině Interkosmos, nyní je členem Evropské společnosti pro radiační biologii (ESRB), Americké společnosti pro intervenční radiologii (SIR) a Evropské společnosti pro hypertermickou onkologii (ESHO). Za bohatou vynikající tvůrčí činnost obdržel doc. RNDr. Karel Volenec, CSc. při příležitosti významného životního jubilea Čestné členství Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J.E. Purkyně.