doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. patří mezi významné české radiobiology a experimentální onkology.

Po studiu na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (specializace fyziologie živočichů) nastoupila na oddělení patofyziologie respirace fakulty dětského lékařství (dnes 2. lékařská fakulta) Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1975 přechází na katedru a ústav biofyziky a nukleární medicíny fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a tomuto pracovišti zůstala věrná do dnešních dnů. Nastoupila na oddělení radiobiologie, postupně se stala vedoucí laboratoře experimentální onkologie, zástupcem vedoucího radiobiologického oddělení a od roku 1998 je vedoucím tohoto oddělení.. V roce 1990 obhájila v oboru biofyzika vědeckou hodnost kandidáte věd, v roce 2004 byla jmenována docentkou v oboru lékařská biofyzika.

Je členkou řady odborných společností (Evropské společnosti radiační biologie, Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech, Společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP).

Ve společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP zastává od doby jejího ustanovení v roce 1992 funkci vědecké sekretářky.

Ve své odborné práci se zaměřuje na postiradiační změny hemokoagulace a hemostázy, problematiku experimentální onkologie (zejména na oblast protinádorové účinnosti ribonukleáz a nukleáz rostlinného původu), fotodynamickou terapii a studium nových fotosensitizérů a zejména je uznávanou odbornicí v problematické experimentálních biomodelů se zaměřením na xenotransplantace lidské nádorové tkáně na imunodeficientní modely. O kvalitě její vědecké práce svědčí podíl na 101 publikacích a článcích v odborném tisku a citační ohlas SCI = 229x.. Že ve většině prací je první autorkou není třeba zdůrazňovat.

Přes své zatížení v práci i doma je vždy připravena komukoliv pomoci nejen po stránce odborné, ale i lidské.