Informace – listopad 2010

INFORMACE
PRO ČLENY SPOLEČNOSTI PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚVážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás všechny zveme na pracovní den naší odborné společnosti „Nové pohledy na účinek ionizujícího záření na živý organizmus“, který pořádáme ve spolupráci s katedrou radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové dne 9. prosince 2010 na učebně této katedry (v areálu Fakultní nemocnice) s následujícím programem:

900 – Vávrová, J. (místopředsedkyně výboru společnosti): Zahájení semináře.

905 – 930 – Vávrová, J. (katedra radiobiologie FVZ UO): Úvod – buněčná smrt.

930 – 1000 – Šinkorová, Z. (katedra radiobiologie FVZ UO): Mnohobarevná imunofluorescence na B lymfocytech.

1000 – 1030 – Pejchal, J., Vilasová, Z. (Centrum pokročilých studií FVZ UO): Využití analýzy mikrojader a cytomové analýzy v biodozimetrii.

1030 – 1100 – přestávka

1100 – 1130 – Sládek, P., Janda, J. (ÚOPZHN UO Vyškov): Letecká a in-situ gama-spektrometrie v podmínkách AČR.

1130 – 1200 – Österreicher, J. (AČR, Nemocniční základna, Hradec Králové): Testování nového
MEDECORu.

1200 – 1230 – Tichý, A. (katedra radiobiologie FVZ UO): Selektivní obohacování: cesta k charakterizaci fosfoproteomu.

1230 – 1300 – přestávka

1300 – 1330 – Zárybnická, L. (katedra radiobiologie FVZ UO): Radiosenzitivita NK buněk na experimentálních modelech.

1330 – 1400 – Pohanka, M. (Centrum pokročilých studií FVZ UO): Modulace oxidačního stresu vyvolaného ionizujícím zářením látkou HI-6.

Na jednání semináře naváže výroční schůze Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování spojená s volbou jejího nového výboru a revizní komise s následujícím programem:

[1] Zpráva o činnosti společnosti (Navrátil, L.)

[2] Zpráva o hospodaření (Poučková, P.)

[3] Zpráva o činnosti „The European Radiation Research Society“ (Österreicher, J.)

[4] Informace o mezinárodních konferencích Laser Florence 2010 a Laser Bukurešť 2010 a 6. radiobiologického sjezdu v Moskvě (Navrátil, L.)

[5] Informace o mezinárodní konferenci „The European Radiation Research Society“ ve Stockholmu 2010 (Hofer, M.)

[6] Plán akcí společnosti na rok 2011 (Navrátil, L.)

[7] Informace o satelitním „Symposium on Ethics of Environmental Health 14th International Congress of Radiation Research“, který se koná v Praze 24. až 27. srpna 2011 (Zölzer, F.)

[8] Diskuze

[9] Volba volební komise

[10] Seznámení s kandidátkou výboru a revizní komise Společnosti (předseda volební komise)

[11] Volby

[12] Vyhlášení výsledků voleb (předseda volební komise)

[13] Projednání návrhu nového zástupce naší společnosti do výboru „The European Radiation Research Society“ (Österreicher, J.)

[14] Usnesení výroční schůze, závěr

Prosíme členy Společnosti, aby zasílali své návrhy na nové členy výboru a revizní komise (uvést vždy celé jméno včetně všech akademických a pedagogických titulů) na adresu sekretariátu společnosti – 143 00 Praha 4, Převoznická 738/6, k rukám Bc. Moniky Šůnové do 15. listopadu 2010.Zároveň upozorňujeme na tři významné radiobiologické konference v roce 2011

  • „14th International Congress of Radiation Research“, který se koná ve dnech 28. srpna až 1. září ve Varšavě (www.icrr2011.org)
  • Российская научная конференция „Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии“ v Sankt-Peterburgu ve dnech 19 – 20. května (www.tox-rad.narod.ru)
  • mezinárodní konferenci „Laser Florence 2011“ ve Florencii ve dnech 4. – 5. listopadu

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
předseda Společnosti

doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
vědecký sekretář Společnosti