plk. v.v. doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc.

Pavel Petýrek se narodil 18. června 1936 v Boskovicích. Po ukončení studia na 11leté střední škole v Boskovicích se rozhodl pro studium vojenské medicíny. Promoval v roce 1960 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové.

Již v průběhu studia se vyhraňovaly jeho zájmy směrem k teoretickým oborům, pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře radiobiologie a v kontaktu s katedrou radiobiologie byl trvale i v průběhu postgraduálního školení ve VN Jaroměř a práce hlavního lékaře u vojenského útvaru v Jičíně. Od roku 1964 působil na katedře radiobiologie VLVDÚ JEP ve funkci asistenta. Jeho vědecká práce byla orientována hlavně na problematiku patogeneze, diagnostiky a léčby akutní nemoci z ozáření v experimentech na malých a velkých laboratorních zvířatech. Této tématice byla věnována i jeho kandidátská disertační práce, na jejímž základě mu byla v roce 1974 udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd pro obor biofyzika. Jeho vědecká práce se neomezovala jen na výše uvedenou problematiku, ale podílel se i na výzkumu vlivu zevní a vnitřní kontaminace radioaktivními látkami. V roce 1990 mu komise ČSAV pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků přiznala vědecký kvalifikační stupeň II a.

Od příchodu na katedru radiobiologie začal pracovat i v pedagogické oblasti a postupně zvládl celou problematiku radiobiologie a vojenské radiobiologie, kterou přednáší v celém rozsahu. V roce 1980 při oponentním řízení obhájil habilitační spis a v roce 1981 mu byl udělen pedagogický titul docenta pro obor biofyzika.

Na základě své pedagogické a vědecké činnosti byl v roce 1987 jmenován náčelníkem katedry radiobiologie. Tuto funkci vykonával do 31. 12. 1996. Ve funkci zástupce vedoucího katedry radiobiologie VLA JEP v Hradci Králové pracoval jako občanský zaměstnanec vojenské správy i po ukončení služebního poměru vojáka z povolání od 1. 1. 1997 do 31. 8. 1998. 1. 9. 1998 vznikl Ústav radiobiologie a imunologie, ve kterém zastával funkci učitele vysoké školy.

Byl autorem nebo spoluautorem 174 vědeckých publikací a 28 výzkumných zpráv. Na řídící práci se ve vědecké oblasti podílel jako člen, od roku 1986 jako sekretář a od roku 1988 jako předseda Řídící pracovní skupiny. Od 1. 4. 1994 byl náčelníkem zdravotnické služby AČR jmenován tajemníkem Oborové rady pro teoretické lékařské obory a farmacii. Současně, i když i tuto funkci vykonával v předcházející době, byl jmenován do funkce hlavního odborníka zdravotnické služby AČR pro obor radiobiologie. Od roku 1988 zastával funkci předsedy komise pro obhajobu kandidátských disertačních prací v oboru biofyzika. Byl členem akreditační komise pro obor toxikologie a radiobiologie. Za dobu jeho působení ve funkci vedoucího katedry radiobiologie dva příslušníci katedry byli jmenováni docenty pro obor radiobiologie.

Byl spoluautorem skript a učebnic, které byly v době jeho zařazení na katedře radiobiologie vydány. V rámci spolupráce pedagogicky působil i na katedře biologie LF UK v Hradci Králové a dále při výchově podřízených a spolupracovníků, při přijímacích řízeních, vedení stáží studentů u vojenských útvarů, vedení pomocných vědeckých sil aj..

Vedle vědecké a pedagogické činnosti plnil služební úkoly vyplývající z poměru vojáka z povolání i občanského zaměstnance vojenské správy a služebního zařazení. Všechny služební povinnosti vždy plnil s pocitem osobní odpovědnosti a se snahou, aby je sám i jeho podřízení a spolupracovníci splnili co nejlépe. Jeho práce byla oceněna řadou vojenských medailí.

Byl dlouhodobým členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně a jejím čestným členem.

Plk. doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc. nás navždy opustil 2. března 2014.