plk.v.v. doc. MUDr. Vojtěch Vondráček, CSc.

Světlo světa spatřil Vojtěch dne 14. srpna 1923 v obci Mrsklesy nedaleko Olomouce. Maturoval na Slovanském reálném gymnasiu v Olomouci v roce 1942. Jako maturant byl nasazen do strojírenského podniku v Breslau, dnešní Vratislavi, kde pracoval ve slévárně. Z Vratislavi v lednu 1945 utekl se skupinou nasazených, která se pěšky dostala do města Teplice nad Metují, odkud se již nočním rychlíkem přemístil do Olomouce.

Po skončení 2. světové války se rozhodl pro studium medicíny, kterou začal na Masarykově univerzitě v Brně. Po zřízení lékařské fakulty Palackého univerzity se vrací do Olomouce. V roce 1949 jako vojenský stipendista opět studuje v Brně ve VLéA (Vojenská lékařská akademie), také je nazývaná Vojenskou lékařskou školou (VLŠ). Lékařskou fakultu MU ukončil v létě 1951. Nastoupil do Vojenské nemocnice v Olomouci, kde pracoval na interním oddělení a v letním údobí řídil přípravu záloh vnitřních pohyblivých nemocnic.

V roce 1955 byl přijat do Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně (VLA JEP) v Hradci Králové na oddělení radiobiologie radiologické kliniky vedené prof. MUDr. J. Bašteckým. Patří k první generaci vojenských radiobiologů vedle J. Švedy, A. Šmída, F. Morávka, V. Slouky a J. Záchvěje. Spolu s A. Šmídem obhájili v roce 1962 první radiobiologickou závěrečnou zprávu výzkumu “Přípustné dávky pro členy průzkumných vyproš?ovacích skupin a odmořovacích družstev“. Od roku 1962 je skupina povrchové a vnitřní kontaminace přemístěna do nové radioizotopové laboratoře (RIL) v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové projektované v roce 1957 pražským ing. O. Steinbachem za odborné asistence V. Slouky. Jejich úsilím vznikla unikátní radioizotopová laboratoř vyhovující všem radiohygienickým předpisům pro práci s radionuklidy. Její součástí byl i první v republice experimentální radiokobaltový zdroj Chisotron s viváriem pro malá laboratorní zvířata. Toto zařízení bylo vědecko-výzkumným radiobiologickým centrem i pro ostatní pracovníky kateder vojenské válečné interny, chirurgie a řadu kateder lékařské a farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

V této laboratoři se věnoval V. Vondráček především vnitřní kontaminaci radiojódem a radiostronciem jak v experimentu, tak u lidí. 23. 6. 1966 obhájil kandidátskou disertační práci „Vnitřní kontaminace radiojódem“ v oboru biofyzika před komisí, kterou vedl první náčelník katedry radiobiologie, která vznikla 1. 9. 1963, plk. doc. MUDr. Josef Mráz, CSc. Podílel se na rozsáhlé pedagogické a školící práci katedry při výuce vojenských posluchačů Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu J. E. Purkyně (VLVDÚ JEP) a v postgraduálních kurzech lékařů radiotoxiterapeutů. Byl autorem a spoluautorem kapitol, zabývajících se problematikou zevní a vnitřní kontaminace radionuklidy a jejich léčbou v první učebnici Vojenské radiobiologie, vydané v ediční řadě VLVDÚ JEP v roce 1975. V témže roce předčasně umírá 6. 8. 1975 první náčelník katedry plk. prof. MUDr. Josef Mráz, CSc. Jeho funkci přebírá M. Dostál, zástupcem se stává P. Kuna, náčelníkem skupiny vnitřní kontaminace Vojtěch Vondráček a skupiny zevního ozáření P. Petýrek.

Od roku 1976 se katedra radiobiologie stala celorepublikovým řídícím a koordinačním pracovištěm v oblasti ochrany vojsk před účinky ionizujícího záření a V. Vondráček členem této odborné pracovní skupiny zdravotnické služby ČSLA. Od roku 1972 se V. Vondráček podílí s M. Dostálem, J. Severou, M. Bláhou aj. v rámci hospodářské smlouvy VLVDÚ JEP s atomovou elektrárnou v Jaslovských Bohunicích (A-1) na zpracování koncepce zdravotnického zabezpečení radiačních nehod a pokynů k poskytování předlékařské až specializované lékařské pomoci ozářeným a kontaminovaným osobám. Před habilitační komisí VLVDÚ JEP z biofyziky, předseda plk. prof. MUDr. Zdeněk Hottmar, CSc., obhájil V. Vondráček svoji habilitační docentskou práci o významu a léčbě vnitřní kontaminace dne 26. 11. 1979.

Málokdo je spojen s historií katedry radiobiologie tak niterně jako Vojta. Vždy se vyznačoval vnitřní vyrovnaností, bezkonfliktností a pracovní spolehlivostí. K 31. 12. 1982 odešel plk. doc. MUDr. Vojtěch Vondráček, CSc. do vojenské penze.

V závěru života prodělal Vojta závažné hematologické onemocnění, kterému řadu let vzdoroval. Rodina oznámila jeho pokojné úmrtí ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové dne 12. února 2008.

Doc. MUDr. Vojtěch Vondráček, CSc. byl čestným členem naší odborné společnosti.

Kdo jste MUDr. Vojtěcha Vondráčka poznali v jeho dobrotě a laskavosti, věnujte mu vzpomínku.