plk.v.v. prof. MUDr. Pavel Kuna, Dsc.

První listopadový den v roce 2000 oslavil významné životní jubileum přední český radiobiolog, člen výboru naší společnosti a od 28. října i její čestný člen prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc..

Narodil se v Bošáci na Slovensku, okres Trenčín, vyrůstal však v Kobylí na jižní Moravě, kam se jeho matka vrátila po roce 1945, protože jeho otec, důstojník četnictva, byl v době Slovenského národního povstání popraven fašisty. Po maturitě na 11-leté střední škole v Hodoníně odchází studovat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a Vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně do Hradce Králové. Již jako student pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře radiobiologie a 2x zvítězil v celostátní soutěži o nejlepší vědeckou studentskou vědeckou práci. Po promoci v r. 1964 a po jednoročním postgraduálním školení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, přechází na katedru radiobiologie VLVDÚ JEP. Zde začíná jeho odborný růst, od asistenta po vedoucího katedry. Spektrum jeho odborných zájmů je široké. Věnuje se problematice účinků ionizujícího záření, zvláště neutronů a radioprotektivním látkám, v posledním období pak neionizujícímu záření, neinvazivnímu laseru a jiným metodám fototerapie v primární praxi.

Výsledky své odborné činnosti publikuje v domácím i zahraničním tisku i na mezinárodních odborných konferencích. 181 časopiseckých publikací , 101 odborných přednášek, 13 učebnic a skript, 38 obhájených výzkumných zpráv, 23 oponentských posudků, 1 monografie vlastní a spoluautor 2 dalších. Věnuje se i překladům zahraniční literatury. Byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem řady výzkumných úkolů věnovaných radiobiologické problematice.

Prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. se stejně intenzivně věnoval i organizaci vědecké práce. Od roku 1974 zastával funkci vědeckého sekretáře Řídící pracovní skupiny pro radiobiologický výzkum Ministerstva školství ČSR. Po převedení koordinace výzkumu zdravotnické ochrany před zbraněmi hromadného ničení do působnosti Ministerstva obrany pracoval ve funkci vědeckého sekretáře Řídící pracovní skupiny zdravotnické protiatomové ochrany zdravotnické služby ČSLA a v roce 1986 se stává jejím předsedou. Současně byl hlavním odborníkem zdravotnické služby ČSLA pro obor vojenské radiobiologie a členem vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV členem rady státního programu základního výzkumu, „Molekulární a buněčná biologie“, rady stěžejního směru “ Biofyzikální vlastnosti živých systémů a mechanismy jejich interakce s fyzikálními a chemickými faktory prostředí“ a členem československé pracovní skupiny pro kosmickou biologii a lékařství „Interkosmos“ Byl členem vědeckých rad Vojenské lékařské akademie (zde ve funkci předsedy), Vojenského lékařského a doškolovacího ústavu i lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Nelze opominout jeho členství v Evropské společnosti pro radiační biologii (ESRB), Mezinárodní společnosti pro radiační ochranu (IRPA), funkci člena Mezinárodního výboru vojenské medicíny a farmacie v Lutychu v létech 1988 – 1991 či působení ve funkci místopředsedy výboru Společnosti nukleární medicíny a radiační hygieny ČLS JEP do roku 1990. V současné době pracuje ve výboru Radiobiologické společnosti ČLS JEP, je členem čestné rady Okresního sdružení České lékařské komory, předsedou Sdružení praktických lékařů okresu Náchod pro oblast Jaroměře i nezávislým zastupitelem v městě Jaroměři. Je i aktivní v dalších společnostech České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (společnost všeobecného lékařství a společnost Lékaři za bezpečný život.

Nemalou pozornost věnoval i pedagogické činnosti, v létech 1985 – 1987 působil jako proděkan lékařské fakulty UK v Hradci Králové, kde se zabýval otázkami přestavby studia všeobecného lékařství a organizací výuky v 6. ročníku, byl předsedou komise pro obhajoby CSc. v oboru biofyzika a členem komise pro obhajoby DrSc. v oboru biofyzika. V létech 1987 – 1990 zastával funkci rektora Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně.

I když v současné době působí jako praktický lékař v Jaroměři, krev radiobiologa ani pedagoga nezapře. Je místopředsedou oborové rady pro obor biofyzika rámci Koordinačního centra postgraduálního studia při Univerzitě Karlově, školitelem několika postgraduálních studentů, přednáší v rámci předmětu klinická radiobiologie na 1. LF UK. Je spoluautorem několika učebnic, jen v tomto kalendářním roce dvou (Lékařská biofyzika a Moderní fototerapie a laseroterapie). Připomeňme si však i některé dřívější, kterých se dostalo všeobecného uznání.:

Kuna, P.: Chemická radioprotekce. 1985, Praha, Avicenum, Babákova sbírka č. 72, 148 s., přeložena do ruštiny a vydána s názvem Chimičeskaja radiozaščita, 1989, Moskva, Medicina, 190 s.

Monografie obdržela Cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP za rok 1986.

Kuna, P.: Radioprotective and Hemodynamic Action of Cystamine given Intramuscularly in Rats. Radiobiol. Radiother. (Berlin), 1981, vol. 22, No. 6, p. 793 – 800 + soubor prací o radioprotektivních látkách.

Cenu odborné společnosti udělilo předsednictvo České lékařské společnosti JEP na návrh Společnosti nukleární medicíny a radiační hygieny v roce 1982.