prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc.

21.03.1933, Košice


1957 – ukončené štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice
1957 – 1964: pracoval ako internista. V r. 1961 sa zúčastnil prvej hemodialýzy na Slovensku (int.odd. Vojenskej nemocnice Košice):, v r. 1964 II.atestácia z internej medicíny
1964 – 1967: pracoval na Rádiobiol.odd.Ústavu experimentálnej biológie SAV v Košiciach
1967 – doteraz: Prírodovedecká fakulta Univ.P.J.Šafárika, Košice
1967-1990: Katedra všeobecnej biológie (do 1985 pod vedením akademika Milana Prasličku)
1972: CSc., lekárske vedy-fyziológia
1986: DrSc.,biologické vedy, všeobecná biológia
1979: docent, biologické vedy, všeobecná biológia
1989: profesor, biologické vedy, všeobecná biológia
1990: vznik Katedry fyziológie živočíchov a človeka PF UPJŠ
1990-1997: vedúci Katedry fyziológie živočíchov a človeka PF UPJŠ
1991-1997: prorektor pre vedu UPJŠ

Pedagogické aktivity:

Fyziológia živočíchov a človeka, Etológia, Rádiobiológia, Kozmická biológia a medicína

Výskumné aktivity:

Rádiobiológia (metabolické zmeny u ožiarených zvierat,s dôrazom na kontinuálne ožarovanie a lipidový metabolizmus),Chronobiológia (cirkadiánne a cirkaanuálne metabolické rytmy), Kozmická biológia a medicína (kontinuálne ožarovanie, cirkadiánne rytmy, biodružicové experimenty v rámci programu Interkozmos), Experimentálna onkológia (mamárna karcinogenéza, melatonín)

Publikácie:

Jedna monografia (Vplyv faktorov kozmického letu na tkanivové lipidy potkanov, Veda, Bratislava 1984, doposiaĺ vyše 30 príspevkov v monografiách,vyše 250 prác, vyše 200 citácií

Vyznamenania:

Strieborná a Zlatá medaila ČSAV (1978 a 1987 za aktivity v kozmickom výskume), 1993- Strieborná medaila Slovenskej fyziologickej spoločnosti

Iné aktivity:

Riadny člen Medzinárodnej astronautickej akadémie (Paríž,1997), člen vládneho komitétu COSPAR (ESSR,ESR,SR), člen Odbornej rady pre kozmickú biológiu a medicínu (SR), člen European Society for Radiobiology, International Society for Chronobiology etc.
Predseda Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium fyziológie živočíchov (1997), Predseda komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác zo všeobecnej biológie (1991-1994), etc.