prof. MUDr. Milan Pospíšil, DrSc. et Dr. h.c.

Profesor MUDr. Milan Pospíšil, DrSc. et Dr. h.c. se narodil 20. 3. 1929 v Brně a opustil nás 6. 10. 2014.

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity absolvoval v roce 1953, hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1957, doktora věd v roce 1977.

Habilitoval na Masarykově univerzitě, profesorem byl jmenován v roce 1987.

Od roku 1956 pracoval na Biofyzikálním ústavu ČSAV a to až do odchodu do duchodu v roce 1993. Nadále vsak pracuje jako řešitel a spoluřešitel výzkumných projektu podporovaných grantovými agenturami. Na Biofyzikálním ústavu se zapojil ihned po svém příchodu do řešení radiobiologické problematiky a zaměřil se na otázky patofyziologie nemoci z ozáření.

V 60. a 70. letech rozpracoval problém „individuální radiosenzitivity“ (viz monografie Pospíšil, M., Vácha, M.: Individual radiosensitivity – its mechanisms and manifestations, Academia, Praha 1983, přeloženo do ruštiny: Atomizdat, Moskva 1986). Dominantou po tomto období se staly otázky farmakologické radioprotekce. Profesor Pospíšil publikoval více než 400 prací (v 90. letech například v časopisech Radiation Research, Life Sciences, Experimental Hematology, Blood aj.).

Nemenší úsilí věnoval i pedagogické činnosti, vychoval řadu vědeckých pracovníků. Rovněž pusobil ve vědeckoorganizačních funkcích. Je členem Československé biologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Evropské radiobiologické spoleenosti (ESRB) a v roce 1985 byl zvolen členem Mezinárodní astronautické akademie (IAA).

Nejvýznamnější ocenění:

· 1987 – „Zlatá pamětní medaile za zásluhy v rozvoji kosmického výzkumu v ČSSR v rámci programu „Interkosmos“ (ČSAV);

· 1989 – „Zlatá plaketa J. G. Mendela“ za zásluhy v biologických vědách (ČSAV);

· 1990 – „Národní cena České republiky“ udělená autorskému kolektivu Pospíšil, M., Vacek, A., Vácha, M. za objevné práce týkající se mechanismů radiační rezistence (Předsednictvo České národní rady);

· 1994 – čestný člen Radiobiologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně;

· 2000 – Čestný titul „Doctor honoris causa“ v oboru fyziologie živočichu udělený Univerzitou Pavla Josefa Šafaříka v Košicích.