Zápis ze schůze výboru 11. 9. 2002

Přítomni: Navrátil, Procházka, Petýrek, Poučková, Volenec, Österreicher, Kozubek, Hofer, Drápelová
Omluveni: Vávrová, Kuna, Hubáček, Škopek

1) Výbor Radiobiologické společnosti zasedal 11.9. 2002 v Brně, protože uběhlo 10 let od založení RBS právě na BFÚ ČAV.

2) Bylo provedeno hodnocení činnosti společnosti za rok 2001. Doc. Navrátil konstatoval, že školící činnost v problematice neionizujícího záření probíhala podle plánu, částečně ve spolupráci s IPVZ (doc. Zámečník) a BTL (dr. Hořejšová, prim. Procházka).

3) Školící činnost by měla být intenzivnější v oblasti ionizujícího záření, zvláště se zaměře-ním na tzv. krizové situace. Na toto téma byl společností organizován seminář v Parlamentu České republiky v listopadu roku 2001, který se setkal se značným zá-jmem a je proto potřeba v tomto odborném zaměření pokračovat.

4) Pro podporu oboru je důležité, že se podařilo na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích akreditovat bakalářský obor Aplikovaná radiobiologie a toxikologie (od školního roku 2003/04), připravuje se magisterský obor Neodkladná radiobiologie a toxikologie.

5) Dr. Poučková informovala o stavu členské základny, společnost má nyní 382 členů a o stavu účtu, na účtu ČLS JEP máme celkem 193 537.- Kč a na účtu RBS je zisk 15 313.- Kč.

6) Doc. Volenec provedl revizi účetnictví za rok 2001. Konstatoval, že účetnictví společ-nosti je v pořádku.

7) Dr. Hofer informoval o zasedání výboru ESRB v Belgii – Liege, tento rok se kongresu ESRB účastnily Dr. Hoferová, a dr. Weiterová, obě z BFÚ ČAV.

8) Dr. Hofer dále informoval o možnostech cestovních grantů pro mladé vědecké pracovníky a o konferenci „Radiation damage and modification“, která se bude konat v Dillí. Pro perspektivu oboru by bylo vhodné navrhnout mladší spolupracovníky za nové členy ESRB. Podklady zpracuje dr. Hofer, se kterým se může kterýkoliv ze členů RBS v případě zájmu spojit.

9) EMLA má zasedání letos v Římě, dr. Procházka je členem výboru pro fyzioterapii, doc. Navrátil osloví předsedu návrhem na jeho zvolení do výboru EMLA.

10) Doc. Navrátil informoval o Mezinárodní akademii laserové medicíny, která má své pravidelné zasedání ve Florencii ve dnech 28. – 31.10. 2002. RBS je jejím zakládajícím čle-nem a spolugarantem odborných setkání. Výbor by proto uvítal větší účast členské základny na této akci s ohledem na zvýhodněné finanční podmínky.

11) Doc. Navrátil informoval o záměru podat výzkumný záměr zaměřený především na biodozimetrii a studium nízkých dávek záření na Jihočeské univerzitě. Na jeho řešení by se měla podílet i další radiobiologicky orientovaná pracoviště v republice (VLA JEP, BFÚ ČAV, BFÚ 1. LF UK, ÚBF LF UP).

12) Doc. Navrátil předložil návrh na korekci názvu společnosti na Společnost pro radiobiologii a kri-zové řízení, která by spíše odpovídala odbornému profilu společnosti a jejích členů. Ověří, zda tento návrh může předložit samotný výbor a definitivní název vzejde na základě mailové korespondence členů výboru RBS.

13) Doc. Petýrek byl jednomyslně navržen na kandidátku předsednictva ČLS JEP a zvolen delegátem na sjezd ČLS.

14) Doc. Navrátil informoval, že volby nového výboru společnosti se uskuteční v příštím roce. Výbor pověřil doc. Petýrka, aby připravil vhodný mechanizmus voleb, který bude v souladu se stanovami ČLS a bude finančně přijatelný. Je třeba, aby i v novém výboru byli členové se zájmem o práci v něm.

15) Doc. Österreicher informoval, že se připravuje vydání Acta Radiobiologica pro rok 2002, které bude věnováno „Vedlejším účinkům ionizujícího záření a výtahu článků z laserové pro-blematiky“. Za část ionizujícího záření zodpovídá doc. Österreicher, za část neionizujícího záření prim. Procházka. Termín odevzdání do tisku je 31. říjen 2002, výbor souhlasí s uvolněním odpovídající finanční částky na jeho vydání. Zvážit vydání v nakladatelství Elsevier. Toto číslo by se mělo rovněž dát na www stránky společnosti.

16) Doc. Navrátil informoval, že byla je dokončena pilotní verze učebnice Klinické radiobiologie, jejímž editory jsou prof. Kuna a doc. Navrátil. Výbor doporučil jako oponenty doc. Rosinu a doc. Vaňáska.

17) Za čestné členy společnosti na rok 2003 navrhl výbor doc. RNDr. et PhMr. Karla Volence, CSc., prof. MUDr. P. Stránského, CSc., prof. Janoucha ze Švédka a Dr. med. Dirk van Beuningena z InstRadBio, SanAkBw, Mnichov.

18) Výbor společnosti zdůraznil nezbytnost aktivního zapojení členů RBS na mezinárodních akcích, včetně jejich finanční podpory. Výbor souhlasí s finančním příspěvkem na účast dr. Hofera, případně dalších členů na kongresu ESRB v roce 2003 a s finančním příspěvkem na dopravu a ubytování doc. Navrátila a prof. Kuny na mezinárodním kongresu věnovaného problematice nízkých radiačních dávek v Moskvě v prosinci 2002. Podmínkou je navázání vzájemné spolupráce mezi ruskými případně běloruskými radiobiologickými pracovišti a pra Je nutné zajistit sponzory této akce. covišti v České republice. Žádoucí by byla i účast na Biofyzikálním kongresu ve Francii (dr. Kozubek).

19) Výbor schválil plán akcí na rok 2003 (viz příloha). Diskuze byla vedena zvláště k Pracovním dnům, které proběhnou buď v Brně nebo v Českých Budějovicích ve dnech 27. – 28. 6. 2002 a kde by byla vhodná i spoluúčast jak armádní (s gen. doc. MUDr. L. Kleinem, CSc. projedná doc. Petýrek) tak i Záchranného sboru MV ČR (s gen. Ing. M. Štěpánem projednají doc. Navrátil a prof. Kuna). Abstrakta z RBS konference by měla být publikována např. ve Folia Biologica nebo v jiném impaktovaném časopise. Možnosti zjistí dr. Hofer.