Zápis ze schůze výboru 20. 2. 2004

Přítomni: Navrátil, Kuna, Volenec, Procházka, Škopek, Österreicher, Kolářová, Poučková, Vávrová
Omluveni: Drápelová, Kozubek

1) Doc. Navrátil všechny členy výboru uvítal a stanovil hlavní témata, která má výbor společnosti projednat:
a) spolupráci se zahraničím a její financování stejně jako domácí akce;
b) problematiku časopisu Acta Radiobiologica a otázku jeho financování.

2)Dr. Hofer seznámil všechny členy výboru s novinkami z ESRB, upřesnil počet členů v ESRB (11). Společnost uhradí příspěvky za následující členy: Vávrová, Kuna, Volenec, Hofer, Vacek, Pospíšil, Kozubek, Poučková, Navrátil, Österreicher a Škopek.

Nové žádosti o členství v evropské společnosti je možné podávat přes M. Hofera, s udáním pracoviště žadatele, tématu jeho výzkumného zaměření, počtu publikací a citacemi nejvýznamnějších z nich. 25. až 28. srpna 2004 proběhne v Budapešti další konference ESRB.

Dr. Hofer informoval, že Evropská radiobiologická společnost (ESRB) hodlá změnit název na společnost s názvem „European Radiation Research Society“ (ERRS). Důvodem je snaha rozšířit členskou základnu o pracovníky specializací, které nejsou prvotně biologické, ale mají ke studiu účinků ionizujícího záření na biologické systémy nepřímý vztah.

3) V návaznosti na předcházející bod byla diskutována otázka úhrady členství i v dalších zahraničních společnostech. Prof. Kuna upozornil, že se nesmí platit příspěvky za nečleny České společnosti pro radiobiologii a krizové plánování. Doc. Navrátil upozornil, že je nutné stanovit kriteria, za jakých podmínek budou příspěvky placeny.

Individuální placení příspěvků je rovněž možné. Současný roční příjem společnosti z placených příspěvků je pouze 35 000.- Kč a není možné všem členům společnosti platit příspěvky za ESRB a další organizace. Dr. Procházka navrhl, aby hlavním kritériem pro placení příspěvků se stala publikační a aktivní účast člena na akcích společnosti.

Byli stanoveni garanti výboru pro jednotlivé zahraniční společnosti, Za ESRB jde o dr. Hofera, za ELA dr. Procházku, za IALMS doc. Navrátila a za ESTRO dr. Škopka. Tito navrhují úhradu členství z prostředků společnosti pro:
v ESRB – Vávrová, Kuna, Volenec, Hofer, Vacek, Pospíšil, Kozubek, Poučková, Navrátil, Österreicher a Škopek.
v ELA -Procházka
v IALMS – Kuna, Kolářová, Navrátil, Kymplová
v ESTRO – Škopek

Dr. Hofer požádal všechny přítomné, aby, pokud mají možnost, hradili poplatky za členství z jiných zdrojů (grant, zaměstnavatel apod.).

4) Dále byla řešena problematika www. stránek společnosti, kde by měla být uvedena charakteristika mezinárodních společností se kterými společnost spolupracuje včetně přehledu jejich hlavních funkcionářů, jejich www.stránek apod. Podklady zašlou do týdne vědeckému sekretáři garanti, kteří jsou uvedeni výše.

Současně by bylo žádoucí, kdyby členové společnosti ve svých publikacích a souhrnech poděkovali, pokud jim budou poskytnuty finanční prostředky z fondu Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP, za její podporu.

5) Doc. Navrátil dále navrhl, aby byla poskytována podpora všem členům společnosti při účasti na zahraničních konferencích ve formě organizační pomoci při dopravě na místo konference a v sehnání přijatelného ubytování. Navrhl najít cestovní kancelář, která by zajistila slevy pro účastníky konferencí. Dr. Poučková byla pověřena jednáním s Kongresovým centrem ČLS, s cílem zjistit jeho možnosti a požadavky v tomto směru.

6) Dále byla řešena otázka získávání finančních prostředků pro společnost. Jednou z možností jsou odborná školení v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Zatím běží pouze základní školení v laseroterapii. Doc. Kolářová byla pověřena vedením této problematiky s cílem zjistit současné možnosti.

7) V této souvislosti doc. Volenec upozornil na možnost získání finančních prostředků pro výzkumné úkoly z Ministerstva průmyslu a obchodu. Čerpání těchto prostředků je však nutné konzultovat s NKÚ, aby nedošlo k problémům s vracením peněz.

8) Prof. Kuna informoval o stavu přípravy materiálů týkající se historie radiobiologie pro Almanach ČLS JEP.

9) Profesor Kuna informoval o snaze autorského kolektivu, aby monografie „Klinická radiobiologie“ byla vydána v nakladatelství GRADA.

10) Byla diskutována otázka periodika Acta Radiobiologica. K návrhu, aby například summary na námi organizovaných konferencích byla publikována v některém z tuzemských časopisů s impakt faktorem dr. Hofer upozornil, že toto není možné, protože nakladatelé se tomu brání, nebo? tato forma snižuje impakt faktor periodika. Proto bylo rozhodnuto o zachování tohoto periodika při stejném složení redakční rady.

11) Ve dnech 11. nebo 12.9.2004 uspořádá společnost společně se zdravotně sociální fakultou JCU pracovní den věnovaný moderní laseroterapii. Na konferenci vystoupí pouze pozvaní přednášející. Ze zahraničí prof. Longo, prof. Samojlova a dr. Procházka zjistí možnost vystoupení dr. Wildena. Z domácích odborníků by měli mít příspěvek prof. Dostálová, prof. Kuna, dr. Procházka, doc. Kolářová, doc. Navrátil. Byl ustanoven organizační výbor za společnost (Navrátil, Kuna, Kolářová, Procházka). Na nákladech cesty a ubytování pozvaným zahraničním hostům se bude podílet i naše společnost.

12) Doc. Kolářová zjistí možnosti organizace semináře věnovaného problematice možnosti využití molekulární biologie v radiobiologii. Tento seminář by byl možný jedině za předpokladu, že by byl zcela uhrazen z prostředků kooperujících firem. V případě pozitivního vývoje situaci bude rovněž konzultována doc. Vávrová.

13) V roce 2005 by měli organizovat Radiobiologickou konferenci kolegové z HK. Jako předsedu organizačního výboru konference výbor navrhl doc. Österreichera. S ohledem na značnou komornost předpokládaného jednání byla zvažována možnost vytvořit samostatnou sekci v rámci konference „Radiační hygiena“, kterou organizuje Společnost pro ochranu před ionizujícím zářením společně se SÚJB v Jáchymově.. Tuto možnost projedná prof. Kuna s ing. Prouzou.

14) Různé:
Doc. Österreicher informoval, že v Bruselu byla oddělena problematika laserů od NBC zejména pro nedostatek expertů v dané oblasti. Od 1. 12. 2003 vzniká mezinárodní prapor sil rychlé reakce s operační schopností od 1. 7.2004. Za VLA participuje v rámci praporu 1 mikrobiolog a jako člen Joint assessment teamu doc. Österreicher v oblasti radiobiologie. Od 1.9. zaniká VLA v Hradci Králové jako samostatná univerzita. Škola pod názvem Fakulta vojenského zdravotnictví JEP se stane jednou ze tří fakult University obrany, jejíž rektorát bude sídlit v Brně. Hlavním programem katedry radiobiologie bude biodozimetrie a s tím souvisí i konkurs vypsaný na jedno volné místo pro VŠ.