Zápis ze schůze výboru 21. 9. 2000

Přítomni: Navrátil, Vávrová, Petýrek, Volenec, Kuna, Procházka, Hofer, Poučková

Omluveni: Kozubek, Hubáček, Nečasová

Hosté: Dostál, Österreicher

1. Na zasedání výboru bylo blahopřáno k 75. narozeninám prof. M. Dostálovi. Současně výbor schválil jeho navržení na Čestné členství v ČLS JEP.

2. Na návrh prof. Kuny výbor RBS navrhl na Čestné členství Radiobiologické společnosti ČLS JEP doc. J. Vávrovou, prim. dr. Nečasovou, doc. L. Navrátila, dr. S. Kozubka a prim. dr. I. Havlíka. Ze zahraničí pak byli navrženi: prof. I. Ahlers (Slovensko), dr. Lutz Wilden (Německo) , prof. Leonardo Longo, Florencie, Itálie, prof. Christian Schtreffer z Universität Clinicum Essen a prof. Jean R. Maisin z Dept. of Radiobiology Cetrum of Nucl. Res. Biology Dept., Mol, Belgie.

3. Výbor schválil zprávu dr. Poučkové o hospodaření společnosti za kalendářní rok 1999 a I. pololetí roku 2000 a schválil rozpočet společnosti na příští rok.

4. Výbor dále navrhl na Čestné členství v ČLS JEP kromě již uvedeného prof. M. Dostála, prof. Milana Pospíšila a prof. I. Vodičku.

5. Doc. Navrátil informoval o možnosti publikovat v ruském časopise Radiobiologija, tento časopis má impact faktor.

6. Výbor projednal a schválil organizaci pracovního dne na téma „Biodozimetrie“, který proběhne pravděpodobně ve dnech 2.- 5. 11. 2000 v Hradci Králové. Pozvaným hostem bude Firouz Darroudi, M.D., Ph.D. z Liege. Akce bude uspořádána společně s VLA JEP (předběžně projednáno s prof. Fuskem). Za její organizaci odpovídají Dr. Österreicher a dr. Škopek.

7. Výbor dále schválil uspořádání pracovního dne s názvem „Radiobiologie ve 3. tisíciletí“ dne 28. 10. 2000 v hotelu Skalní Město, Adršpach. Na tento pracovní den budou pozváni mimo jiné Dr. Vacek, prof. Pospíšil, prof. Hrazdíra, prof. Mišurová, prof´s. Ahlersovi, Dr. Trnovec, prof. Bláha, doc. Svoboda, doc. Kamarád, doc. Vladár. Všichni členové výboru přislíbili účast.

8. Výbor se usnesl, že na uspořádání Mezinárodní konference ve dnech 15. až 17. 6. 2000 v Hradci Králové. Současně byl jmenován přípravný výbor konference ve složení:

Kozubek, Hofer, Vávrová (předsedkyně výboru), Procházka, Kuna, Navrátil, Österreicher, Škopek, Kymplová, jako expert bude přizván Volenec

9. První zasedání přípravného výboru se uskuteční v rámci pracovního dne „Biodosimetrie“. Svolá jej doc. Vávrová.

10. Dr. Österreicher přednesl informaci o kongresu ESRB ve Varšavě. Z české strany se ji aktivně účastnili dr. Österreicher, dr. Škopek a dr. Olejár, přičemž prvním dvěma jmenovaným přispěla RBS na náklady spojené s účastí.

11. Dr. Österreicher a dr. Škopek byli přijati za členy ESRB a budou zahrnuti do kontigentu hromadného členství.

12. Doc. Navrátil požádal členy výboru o připomínky k atomovému zákonu do 10. 10. 2000. Koordinačního úkolu se ujal prof. Kuna.

13. Výbor pověřil doc. Navrátila k vstoupení do jednání se zástupci SÚJB a MZ ČR ohledně bezpečnosti Jaderné elektrárny Temelín.

14. V souvislosti s projednáním koncepce oboru radiobiologie na pracovním dni dne 28. 10. 2000 budou projednány návrhy metodického zpracování modelových standardů (metodické postupy).

15. Doc. Volenec byl pověřen získáním podkladů týkající se koncepce oborů radiobiologie v zahraničních.

16. Doc. Navrátil zdůraznil nezbytnost kvalitní přípravy přílohy ve Zdravotnických novin – Zdravotnických listů, která bude věnována radiobiologii. Podrobnosti budou projednány 28. října.

17. Výbor navrhuje pořádat semináře týkající se radiační zátěže obyvatelstva v okolí jaderných elektráren v Českých Budějovicích, ve spojení s radioterapeutickým oddělení NsP v Českých Budějovicích, případně s problematikou zabývajícími se pracovišti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zjistí prof. Kuna, doc. Navrátil.

18. Doc. Navrátil informoval, že kniha Lasery v medicíně je již v podstatě hotova, Lékařská biofyzika se tiskne. Klinická radiobiologie bude dodělána asi za měsíc, koordinací byli pověřeni dr. Österreicher a dr. Škopek.

19. Dr. Procházka informoval o sjezdu pořádaném Společností pro využití laserů v medicíně, která se bude konat 2. prosince v Brně a kde je i sekce týkající se neinvazivní laseroterapie.