Zápis ze schůze výboru 23. 6. 2006

[1] Prim. Procházka informoval o přípravě Kongresu světové laserové medicíny v Praze v září 2007, který organizuje Společnost pro využití laserů v medicíně. Výbor společnosti souhlasí se spolupořadatelstvím a pověřil prim. Procházku koordinací kontaktů mezi oběma výbory.

[2] Výbor společnosti souhlasí, aby doc. Österreicher předložil na zasedání výboru ERRS zájem o organizaci kongresu této organizace v druhé polovině září 2009 v Praze. V případně kladného stanoviska by bylo provedeno výběrové řízení na společnost, která by organizaci kongresu zajistila a ustanoven organizační výbor. V diskuzi byla mimo jiné zvážena i otázka financování, možnosti grantů a zabezpečení sponzorů.

[3] Konference ERRS se v letošním roce v Kyjevě zúčastní z členů výboru doc. Österreicher, prof. Kuna a prof. Vávrová. Profesor Kuna byl požádán, aby zjistil možnosti kandidatury člena naší společnosti na funkci předsedy ERRS v dalším volebním období (není vyloučeno, že volba by proběhla právě v Praze).

[4] Členové výboru projednali organizační zabezpečení nejbližších akcí společnosti. U příležitosti semináře věnovaného novým pohledům na účinek ionizujícího záření a cytostatických látek na molekulární úrovni v Hradci Králové (7.12.) bude schůze výboru.

[5] 21. září proběhne v Příbrami Kamenné Konference věnovaná problematice krizového managementu, které organizuje společnost v koordinaci se ZSF JU a SÚJCHBO. Účast všech členů výboru je žádoucí, úplný program a další informace budou na www.stránkách.

[6] Do plánu akcí na rok 2007 je třeba zařadit akce organizované společností ve spolupráci s FVZ (zabezpečuje prof. Vávrová), IPVZ (zabezpečuje doc. Navrátil), BFÚ AV ČR (zabezpečí dr. Hober) a NCONKO (zabezpečuje prim. Nečasová). Přesné termíny a název těchto akcí odešlou prof. Vávrová, dr. Hofer a prim. Nečasová předsedovi společnosti co nejdříve, nejpozději do 31.7..

[7] Další akcí v roce 2007 kromě výše uvedeného kongresu (bod 1) budou II. jihočeské dny věnované krizovému řízení v Písku, organizované společně se ZSF JU.

[8] Acta Radiobiologica jsou vydávána jako občasník, v letošním roce v nich v elektronické podobě vyjdou odborné články z časopisu Laser Partner, které vyšly od roku 1999 a budou zaslána všem členům společnosti. Technické i organizační otázky projedná s dr. Frýdou prim. Procházka.

[9] Doc. Navrátil informoval o možnosti zaslat zájemcům z řad členů společnosti CD vydané ZSF JU s přednáškami v power pointu s radiobiologickou problematikou v celé šíří, které zpracoval prof. Grebenjuk.

[10]Pro rok 2007 navrhuje výbor u příležitosti jejich životních jubileí udělení medaile J.E. Purkyně prof. MUDr. Milanu Pospíšilovi, DrSc. a čestné členství naší společnosti MUDr. M. Hoferovi, CSc..

[11]Výbor společnosti věnoval pozornost svým www stránkám a žádá své členy o návrhy k jejich doplnění o další rubriky i přípěvky k jejich kontinuálnímu obměňování. Je potřeba, aby si je vzal jeden ze členů společnosti na starost.

dne 27. 6. 2006

Zapsala: doc. Poučková

Vidi: doc. Navrátil