Zápis ze schůze výboru Společnosti 16. 1. 2015

Zápis ze schůze výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

Přítomni: prof. Vávrová, prof. Kolářová, prof. Navrátil, prof. Österreicher, doc. Šinkorová, doc. Hofer, dr. Falk, dr. Pejchal

Hosté: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

Omluveni: prof. Zölzer, doc. Poučková, dr. Drápelová, dr. Škopek

1) Prof. Navrátil seznámil členy výboru s akcemi, které proběhly v loňském roce a s informací o hospodaření společnosti. Dr. Škopek musí provést kontrolu hospodaření společně s doc. Poučkovou a následně budou informovat ostatní členy výboru a RK.

2) Prof. Navrátil připomněl Sjezd delegátů s volbami do nového předsednictva a revizní komise ČLS JEP, který se uskuteční dne 28. 1. 2015 od 10:00 hodin v posluchárně Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6. Za společnost je delegátem prof. Österreicher, který je rovněž navržen do RK. Tuto pozici zastává i v končícím funkčním období.

3) Odborné akce v ČR. Společnost částečně utlumila v posledních letech počet akcí, což je chyba, již s ohledem na nezbytnost celoživotního vzdělávání pro lékaře. Proto jsou připraveny akce ve spolupráci s Protonovým centrem a to 13. března v Brně a 20. března v Praze 8. V Praze 4 27. a 28. března je připraveno školení týkající se zejména HILT. K problematice krizového řízení a medicíny katastrof byla dohodnuta společná konference se Společností krizové připravenosti zdravotnictví (dr. Štorek) ve dnech 18. a 19. září na Kladně. 2 října proběhne pracovní den AWHP na Lékařském domě. 20. listopadu zorganizuje doc. Šinkorová Pracovní den mladých radiobiologů v Hradci Králové. Další akce (například školení věnované HILT) nejsou vyloučeny.

4) Zahraniční konference. Je nezbytné dát na webové stránky informaci o zahraničních konferencích. Jde o „15th International Congress of Radiation Research – 25-29 May 2015, Kyoto“ (zajistí dr. Falk) a „28th World Congress of The International Academy of Laser Medicine and Surgery, 5-7th November 2015, Firenze“ (zajistí prof. Navrátil).

5) Doc. Hofer prověří, kdo je v současné době členem ERRS, resp. za které konkrétní členy společnost hradí členský příspěvek. Rovněž zda ti, kteří jsou členy, aktivně pracují v oboru. V opačném případě by bylo vhodné nabídnout toto členstvím mladým radiobiologům zejména z BFÚ AV ČR (prověří doc. Hofer) nebo z FVZ UO (prověří doc. Šinkorová). Poté doc. Hofer projedná tuto skutečnost s výborem ERRS a na jeho základě předá prof. Navrátil příkaz k úhradě kolektivního členství na ekonomické oddělení ČLS. Podobně bude postupováno i v případě IALMS.

6) Výbor konstatoval, že je nutné aktualizovat, případně modernizovat webové stránky společnosti. Doc. Šinkorová prověří, zda by tato možnost byla v HK (p. Hrdličková), případně budeme hledat dále. Je potřeba tyto stránky dostat do podvědomí širší odborné veřejnosti.

7) Jakmile bude jasný přehled akcí organizovaný naší společností, je nezbytné o nich informovat širší odbornou veřejnost. V úvahu přichází TEMPUS MEDICORUM vydávaný ČLK, který je dnes pravděpodobně jeden z nejčtenějších periodik lékařskou i zdravotnickou veřejností.

8) Široce byla diskutována otázka pregraduálního a postgraduálního vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků v problematice krizové medicíny a medicíny katastrof a o zájmu MZ ČR o tuto problematiku. Členy výboru o stávající situaci podrobně informoval dr. Štorek, zkušenosti z lékařských fakult prezentovala prof. Kolářová. Ke zlepšení situace byla zvažována řada eventualit (například zorganizovat společnou schůzku se zástupci odborných společností, kterých se problematika týká nebo se zúčastnit schůze pedagogických proděkanů LF). Nakonec převládl názor, že je nutné začít od ministerstva zdravotnictví. Dr. Štorek a prof. Navrátil se pokusí v tomto směru oslovit ministra, případně jeho náměstka prof. Vymazala. Na základě výsledku tohoto jednání bude zvážen další postup. Do postgraduálního vzdělávání by, kromě odborných společností, vstupila katedra urgentní medicíny IPVZ. Tím by byla zvýšena jeho atraktivnost pro odbornou veřejnost (dr. Štorek).

9) Vědecké a operační projekty, ve kterých by bylo možné propojit i jednotlivá radiobiologická centra. V této souvislosti byla opět zvažována již v loňském roce zamýšlená spolupráce s Lázněmi a.s. Jáchymov. Zda zájem Lázní přetrvává, zjistí prof. Navrátil začátkem února. Bylo dohodnuto, že v případě zájmu Jáchymova by se realizovala schůzka, kde by bylo projednáno, zda je takovýto projekt reálný. Zajímavé by bylo propojení našich pracovišť v rámci operačního programu, o jehož charakteru podrobně informovala prof. Kolářová. Jakmile bude vypsán operační program, který by byl zaměřen vhodným směrem, svolá prof. Kolářová poradu, na které by bylo zváženo vhodné téma a zapojení jednotlivých pracovišť. Projekt by byl zpracován zkušeným odborníkem, prof. Navrátil navrhl dr. Spilku. Je ale pravděpodobné, že projekty budou vypsány až na podzim.

10) Různé.

Zapsal: dr. Pejchal

Vidi: prof. Navrátil