Zápis ze schůze výboru Společnosti 8. 12. 2015

Zápis ze schůze výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP dne 8. prosince 2015

Přítomni: prof. Vávrová, prof. Zölzer, prof. Navrátil, doc. Šinkorová, dr. Falk, doc. Tichý; re-vizní komise: dr. Procházka

Omluveni: výbor: prof. Österreicher, doc. Poučková, doc. Hofer, dr. Drápelová;

Revizní komise: prof. Kolářová, dr. Škopek

 1. Výbor vyhodnotil akce, které byly zorganizovány v roce 2015 a ocenil jejich kvalitní úroveň i účast

   
  • 27. – 28. 3. Uplatnění neinvazivní laseroterapie v jednotlivých oborech medicíny v jednotlivých oborech medicíny, Praha
  • 2.10. V. ročník konference AWHP „Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika“, která byla uspořádána ve spolupráci s FBMI ČVUT a PA ČR
  • 8.12. Hradecké dny: nové pohledy na účinek ionizujícího záření na živý organismus

    
 2. Výbor zároveň vyhodnotil důvody, které vedly k důvodu zrušení dvou plánovaných akcí (13. 3. 2015: Nové poznatky v radiobiologii (akce proběhne v roce 2016, termín bude dohodnut s NOC) a 20. 3. 2015: Protonová terapie z pohledu radiobiologa, fyzika a radiačního onkologa (malý zájem). Zároveň konstatoval, že jsou značně omezené možnosti, jak o akcích informovat širokou odbornou veřejnost).

   
 3. Byla přečtena, projednána a přijata zpráva revizní komise.

   
 4. Byla přijata zpráva o mezinárodních konferencích, organizovaných jednak ERRS (v roce 2015 se podílela na ICRR v Kyoto) a s IALMS (Laserflorence 2015 proběhla 6. – 7. listopadu).

   
 5. Informace o plánovaných akcích společnosti na rok 2016:

   
  • 12.2. Kurz laserové terapie, Praha
  • březen Laser ve stomatologii, Praha
  • 6.5. Konference: 30 let od Černobylu, Praha
  • květen Nové poznatky v radiobiologii, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
  • červen Genomix 2016, předsatelit konference v Berlíně: meeting, Brno
  • 7.10. VII. konference AWHP 2016, téma bude určeno později
  • 6.12. Hradecké dny: experimentální biodozimetrie

    
 6. V letošním roce se bude konat konference ERRS v Amsterodamu. Doc. Hoferovi končí volební období, je potřeba zjistit, zda je možná opakovaná volba. Pokud ne, je třeba navrhnout jiného člena, byla by škoda ztratit místo ve výboru. Zvažována možnost kandidatury na organizaci konference v roce 2018 (Český Krumlov?).

   
 7. V lednu je potřeba zorganizovat volby do výboru a revizní komise Společnosti. Za členy volební komise byli schválení RNDr. Iva Falková, doc. MUDr. Jaromír Pejchal, Ph.D. a Mgr. Renata Havránková, Ph.D.. Členové komise si zvolí předsedu a v souladu s volebním řádem ČLS JEP zorganizují jednokolovou volbu výboru a revizní komise. Zodpovídá zvolený předseda volební komise.

   
 8. Výbor souhlasí se smlouvou mezi Společností a CRS Netcom s.r.o. na zhotovení nových webových stránek v souladu s nabídkou firmy. Přístup na ně budou mít všichni členové výboru a každý z nich si vezme na starosti jednu z rubrik, které bude možné i rozšířit podle doplňujících návrhů (na návrh doc. Hofera).

   
 9. V bodě různé byly projednány některé aktuální problémy radiobiologie a návrh dr. Procházky na korekturu hygienických předpisů týkající se práce s terapeutickým laserem IV. kategorie.


Zapsala: doc. Šinkorová
Vidi: prof. Navrátil