Zápis ze schůze výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP dne 6. prosince 2016

Přítomni: prof. Vávrová, prof. Navrátil, doc. Šinkorová, doc. Hofer, dr. Falk; Revizní komise: dr. Škopek, dr. Procházka

Hosté: dr. Falková

Omluveni: výbor: prof. Österreicher, prof. Zölzer. doc. Poučková, dr. Brádka; Revizní komise: prof. Kolářová

 1. Výbor vyhodnotil akce, které byly zorganizovány v roce 2016 a ocenil jejich kvalitní úroveň i účast:
  • 12. 2. Kurz laserové terapie, Praha;
  • 6. 5. Konference: 30 let od Černobylu, Praha;
  • 9. – 10. 9. „Conference on Cell Biology and Radiobiology, Satellite Symposium of the ‚6th International Conference on Genomics and Pharmacogenomics“ (pořádané v Berlíně), Brno, Česká republika
  • 7. 10. VII. konference AWHP 2016: Zdravotní a humanitární aspekty řešení krizových situací;
  • 8. 12. Hradecké dny: Experimentální biodozimetrie.
 2. Výbor projednal plán akcí na rok 2017:
  • akceptoval nabídku organizačního výboru Brněnských onkologických dnů a zorganizuje v jejich rámci samostatnou sekci (zodpovídá dr. Falk);
  • usnesl se, že připraví další kurz moderní laseroterapie (zodpovídá prof. Navrátil);
  • schválil uspořádání „VIII. konference AWHP 2017“ (13. 10. 2017) se zaměřením na problematiku záchranářství včetně záchranářství psů (zodpovídá Ing. Halaška a dr. Falková);
  • podpořil uspořádání (5. 12. 2017) konference „Hradecké dny“. Téma bude upřesněno (zodpovídá doc. Šinkorová);
  • dohodl se na průběžném zvažování dalších akcí (například s HZS ČR) (zodpovídá prof. Navrátil).
 3. Výbor vyhodnotil nové webové stránky společnosti, je potřeba trvalá aktualizace. Výbor rozhodl, že možnost přístupu na webové stránky a jejich doplňování budou v pravomoci předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a předsedy revizní komise. Kdokoliv se může na kteréhokoliv z nich obrátit, pokud bude chtít na stránkách společnosti cokoliv uveřejnit. Byl projednán způsob vkládání publikací členů společnosti na webové stránky. Bylo dohodnuto, že z hlediska potenciálního rizika porušení copyrightu bude na stránky vkládána pouze titulní strana publikace, doplněná emailem na korespondenčního autora a aktivním odkazem na zdroj publikace v plném rozsahu (stránky časopisu, databáze Entrez-Pubmed, Scopus, apod.)(pro detaily a diskusi možností – dr. Falk).
 4. Byla přečtena, projednána a přijata zpráva revizní komise. Za webové stránky byla uhrazena společnosti CRS Netcom s.r.o. částka ve výši 21.200,- Kč (dr. Škopek).
 5. Výbor přijal rozpočet na kalendářní rok 2017.
 6. Na stránkách společnosti budou volně k dispozici oba sborníky z akcí, které proběhly 6. května, resp. 7. října 2016 (zajistí prof. Navrátil). Sborník z akce v Brně (bod 1) nahraje na stránky dr. Falk
 7. Všichni členové společnosti mohou na webových stránkách publikovat abstrakta svých článků, výsledky výzkumných projektů apod. V případě souhlasů redakce či zadavatele i plný text (kontaktní funkcionářem za výbor je dr. Falk). I z hlediska tohoto bodu je zapotřebí věnovat náležitou pozornost bodu 3.
 8. V příštím kalendářním roce jsou plánovány s ohledem na zaměření Společnosti dvě mezinárodní akce:
  • 43rd Annual Meeting of the European Radiation Research Society – ERR 2017 v Essenu (bližší informace doc. Hofer);
  • 29. mezinárodní kongres Laser Florence 9. – 11. listopadu 2017 (bližší informace prof. Navrátil).
 9. Členové výboru zváží do 31. 12. 2016 výběr osobností k možnému udělení čestného členství Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování a České lékařské společnosti JEP. Dr. Procházka podal návrh na p. prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc.
 10. V bodě různé byly projednány některé aktuální problémy radiobiologie a návrh dr. Procházky na korekturu hygienických předpisů týkající se práce s terapeutickým laserem IV. kategorie.

Zapsala: doc. Šinkorová

Vidi: prof. Navrátil