Zápis ze zasedání výboru 15. 12. 2011

Zápis ze schůze výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

dne 15. prosince 2011

Místo konání: katedra radiobiologie FVZ UO Hradec Králové

Přítomni (bez titulů): Hofer, Kuna, Navrátil, Österreicher, Pejchal, Škopek, Vávrová, Zölzer

Omluveni (bez titulů): Drápelová, Kozubek, Poučková

1) Výbor projednal otázku získávání nových členů společnosti – členy nejsou ani všichni zaměstnanci radiobiologických pracovišť – předseda společnosti rozešle všem členům výboru seznam členů společnosti jako podklad pro další jednání vedoucích těchto pracovišť.

2) Projednán plán akcí společnosti na rok 2012.

Zatím bez obtíží ve spolupráci s IPVZ, katedrou radiační terapie, jsou organizovány školení týkající se problematiky neinvazivní laseroterapie (periodicita jaro/podzim) a seminář organizovaný ve spolupráci s KRA FVZ UO zaměřený na radiobiologickou problematiku (prosinec).

V srpnu 2011 proběhla satelitní konference 14. kongresu IRR ve Varšavě (uspořádal doc. Zölzer).

Tento počet akcí je nutné rozšířit a zaměřit na celou radiobiologickou problematiku.

Výbor se rozhodl nabídnout prof. Odrážkovi, ved. katedry radiační terapie IPVZ každoroční organizaci 1 – 2 kurzů školení zaměřených na radiobiologickou problematiku (projedná prof. Navrátil) – jako lektoři mohou vystoupit prof. Vávrová, prof. Österreicher, prof. Kuna, doc. Hofer, doc. Zölzer, doc. Sabol, doc. Šinkorová i další.

Ve dnech 14/15. září bude uspořádána ve spolupráci s katedrou lékařských a humanitních oborů FBMI ČVUT celostátní konference s multioborovou problematikou. Přesné zaměření bude ještě projednáno, členové výboru navrhli zatím tato pracovní:

a) experimentální radiobiologie, molekulární mechanizmy

b) biodozimetrii, dozimetrie

c) etika

d) možnosti zneužití radiačních zdrojů, špinavá bomba

e) radiační hygiena

f) jaderná energetika

g) neionizující formy záření

h) laseroterapie.

Místem konání bude hotel Olympik (předběžný návrh). Je potřeba zaangažovat k aktivní i pasivní účasti kolegy ze Slovenska a získat pro účastníky kreditní body od profesních organizací. Zvážit účast alespoň několika zahraničních účastníků.

V létech 2014 – 2015 by bylo vhodné uspořádat konferenci mezinárodní, s kvalitní zahraniční účastí.

3) Projednána otázka rozesílání korespondence členům společnosti, zatím nemáme k dispozici prakticky žádné mailové adresy. Výbor rozhodl, že začátkem roku bude rozeslána členům společnosti informace se zápisem této schůze, plánem akcí a budou požádání o zaslání své mailové adresy na schránku společnosti ( radiologie@seznam.cz).

4) Předseda revizní komise dr. Škopek informoval výbor, že revizní komise neshledala při kontrole činnosti výboru společnosti ani v jeho hospodaření za rok 2011 žádné nedostatky, hospodaření společnosti je za rok 2011 pozitivní.

5) Prof. Österreicher, kterému končí funkční období ve výboru ERRS v roce 2012, doporučí předsedovi ERRS, za jeho nového člena doc. Hofera. Zatím není jasné, kdo se 29. kongresu v Salernu, kde volba bude probíhat, zúčastní. Vedle doc. Hofera pravděpodobně i prof. Vávrová. Ta volbu podpoří na místě. Je to potřeba, abychom byli zastoupeni a zastoupení neztratili.

6) Prof. Kuna otevřel otázku ztráty vlivu lékařské veřejnosti na obor radiační hygiena. Byl požádán, aby na tuto skutečnost upozornil v časopise The Science for Population Protection, který se těmto otázkám věnuje (členem jeho redakční rady je prof. Navrátil).

7) Prof. Navrátil seznámil členy výboru, že KLHO plánuje vydat v roce 2012 v nakladatelství ČVUT monografii se zaměřením na biologické účinky ionizujícího a neionizujícího záření.

8) Výbor doporučil rozšířit stránky společnosti o zprávy týkající se výzkumných zpráv. Je nutné, aby příslušné podklady poslali prof. Vávrová, doc. Zölzer a doc. Hofer ing. Navrátilovi, který je na stránky obratem umístí.

9) Prof. Navrátil upozornil na učební texty (Radiobiologie a Základy medicíny katastrof, které byly zpracovány v rámci FRVŠ, a které jsou na webových stránkách (http://zsf.sirdik.org/http://fbmi.sirdik.org/).

10) Složení přípravného výboru zářijové konference bude projednáno výborem korespondenčně a bude svolán buď do Prahy nebo Hradce Králové či na Kladno na přelomu ledna/února.

11) V bodě různé byly projednány drobné organizační informace.

Zapsal: dr. Pejchal
Schválil: prof. Navrátil