Zápis ze zasedání výboru 3. 9. 2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČNOSTI PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ ZE DNE 3. 9. 2007 V HRADCI KRÁLOVÉ 

Přítomni: prof. Navrátil, prof. Kuna, dr. Hofer, doc. Österreicher, doc. Kolářová, doc. Poučková, dr. Škopek, doc. Zoelzer

Omluveni: doc. Volenec, prim. Procházka, prim Drápelová, doc. Kozubek, prof. Vávrová

Hosté: doc. Odrážka, ing. Prouza, prof. Filip, ing. Vošmik, dr. Skopec, Navrátil jun.

 1. Dr. Hofer podrobně informoval o jednání výboru ERRS u příležitosti kongresu v San Francisku. Není možné realizovat 37th Annual Meeting of the European Society  
  of Radiation Research (ERRS) 2009 v původně zamýšleném termínu 26. – 28. března 2007, ale na přelomu srpna a září. Protože o této informaci byl organizační výbor informován již v předstihu, připravil dr. Skopec, jehož agentura NUCLEUS HK byla na základě dohody členů výboru vybrána jako organizátor akce, nové řešení.
 2. Po kratší diskuzi výbor jednohlasně rozhodl, že požádáme o pověření organizace konference výbor ERRS a navrhneme termín konání 27. – 30. 8. 2009. Zároveň pověřil  prof. Navrátila, aby o této skutečnosti ERRS informoval. Poznámka: dne 3. října 07 obdržel výbor mail tohoto znění: Dear Professor Navratil, please, forgive me for the belated repply regarding your letter about the new date of ERRS 2009. Actually, I got your letter while staying abroad. I appreciate very much your kind consideration to organize the meeting at late August, in 2009. I am looking forward to a very fuitful meeting. 
  Best wishes, G. Sáfrány ERRS President
 3. Dr. Skopec informoval výbor, že s ohledem na jiný termín bylo nezbytné změnit hotel,  ve kterém konference proběhne, protože hotel Mövenpick je v srpnu 2009 obsazen. Výbor souhlasí s navrženým hotelem Diplomat. Cenové relace za ubytování, stravování  i pronájem sálů a techniky odpovídají reálným možnostem. Společenský večer je předběžně zajištěn ve Strahovském pivovaru. Další společenský program bude upřesněn organizačním výborem.
 4. Podle předběžné kalkulace dr. Skopce je rozpočet akce asi 900.000. – Kč. Diskutována otázka sponzorů, zvažována možnost financování z ESF. Poznámka: Jak ověřil doc. Zoelzer, není tato možnost reálná, EU již pořádání odborných akcí nepodporuje.
 5. Osloveni přítomní představitelé Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, České společnosti ochrany proti záření a Slovenských elektráren s návrhem o spolupořadatelství. Zároveň dr. Hofer informoval o návrhu doc. Kozubka, že dalším spoluorganizátorem by byl Biofyzikální ústav ČAV. Poznámka: všechny oslovené společnosti svoji spoluúčast na pořádání akce po projednání ve svých výborech potvrdily.
 6. Pro symposium budou zřízeny vlastní webové stránky, zajištěním domény, hostingem  
  a správcovstvím byl pověřen Václav Navrátil. Členové výboru vyjádřili své představy  
  o těchto stránkách. Zároveň upřesněny i některé detaily týkající se stránek společnosti.
 7. Přítomní představitelé dalších společností požádáni, aby jmenovali své zástupce do programového i organizačního výboru sympozia. Předsedou programového výboru je doc. Österreicher, který jej svolá ihned po svém návratu z Kosova, organizačního prof. Navrátil. Dr. Škopek bude mít na starosti mailovou poštu spojenou s organizací sympozia.  
  Doc. Österreicher z titulu svého členství ve výboru ERRS bude tento informovat na jeho zasedání v roce 2008. 
 8. Prof. Kuna bude o sympoziu informovat jménem výboru společnosti jak na Radiohygienických dnech v listopadu 2007, tak mailem slovenské kolegy. Zároveň bude mít na starosti veškerou odbornou korekturu tiskovin spojených se sympoziem, pokud je bude tisknout NUCLEUS HK. 
 9. Byla diskutována otázka předání diplomů čestného členství Společnosti prof. Siracké 
  a prof. Ahlersovi. 
 10. Na závěr gratuloval prof. Navrátil jménem výboru dr. Hoferovi k jeho nastávajícímu životnímu jubileu a předal mu jmenování četným členem Společnosti pro radiobiologii  a krizové plánování ČLS JEP.

Zapsala: doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.