Zápis ze zasedání výboru dne 5. 12. 2012

Zápis ze zasedání výboru dne 5. 12. 2012

Místo konání: katedra radiobiologie FVZ UO, Hradec Králové

Přítomni (bez titulů): Hofer, Navrátil, Österreicher, Pejchal, Škopek, Vávrová

Omluveni (bez titulů): Drápelová, Kolářová, Kozubek, Kuna, Poučková, Zölzer

Pozváni (bez titulů): Šinkorová

V úvodu jednání si výbor připomenul památku čestného člena společnosti, prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, DrSc., Dr.h.c., kterému právem náleží úcta všech českých i slovenských radiobiologů. Čest jeho památce.

Vyhodnocení úkolů za rok 2012

1) plán kurzů – s ohledem na nižší zájem ze strany účastníků se nepodařilo realizovat všechny kurzy, zvláště ty, které byly organizovány ve spolupráci s IPVZ;

2) úspěšná byla konference AWHP 2012 (www.awhp2012.cz) ve dnech 14. a 15. září 2012 v hotelu Olympic, kterou organizovala Společnost v kooperaci s FBMI ČVUT v Praze;

3) ze zahraničních akcí proběhly dvě akce – konference European Radiation Research Society 2012 (ERRS 2012) a LaserFlorence 2012.

Bližší informace ke konferencím: Od 15. do 19. října 2012 se ve Vietri sul Mare, Itálie, uskutečnila konference „39th Annual Meeting of the European Radiation Research Society, ERRS 2012“. Počet účastníků byl 280. Tato účast na konferencích Evropské společnosti pro radiační výzkum odpovídá víceméně stabilním číslům, pohybujícím se v posledních letech mezi 250 a 300. Českou republiku tentokrát reprezentovali pouze 4 účastníci, 3 z Katedry radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (Hradec Králové), jeden z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i (Brno). Všechny aktivity, tj. nejen samotný vědecký program konference, ale i společenské části, byly soustředěny do jednoho místa, hotelu Lloyd’s Baia, kde bydlela i většina účastníků. Po organizační stránce proběhla konference bez problémů. Program byl zahájen vždy v 900 plenární přednáškou, na níž navazovalo jednání v jednotlivých sekcích, kdy se vždy dvě časově překrývaly. Po posterové sekci, která se konala po tři dny vždy odpoledne, následovala vždy ještě sekce přednášková. Tematicky konference pokryla celou oblast radiačního výzkumu od úrovně molekulární až po úroveň environmentální. Jako nový člen výboru společnosti (ERRS Council) jsem se zúčastnil jednání výboru a následné plenární schůze ERRS. Z těchto jednání vyplynul plán konferencí ERRS na další období. Příští rok bude konference ERRS v Irsku (Dublin). Pro rok 2014 je plánováno Řecko (Rhodos). V roce 2015 bude konference ERRS součástí celosvětové konference, pořádané každé čtyři roky společností International Association for Radiation Research, která se bude konat v Kjótu (Japonsko). Tyto konference jsou pro radiobiologické pracovníky nepochybně přínosné, a proto lze jen doufat, že účastníků z České republiky bude v příštích letech více, než tomu bylo letos. Na závěr jednání proběhly volby do výboru společnosti, staronovým členem se stal doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.. (doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.) Konference LaserFlorence proběhla tradičně začátkem listopadu v překrásném renesančním městě na řece Arno, centru Toskánska. Celé jednání proběhlo v reprezentačních přednáškových prostorách Florentské univerzity, kde se také konal slavnostní zahajovací ceremoniál, zatímco slavnostní večer se konal v jednom z městských paláců. Zahájení konference bylo věnováno vzpomínce na prof. Isaaca Kaplana, osobnost spojenou s využitím laseru v medicíně. Následně odeznělo 8 úvodních přednášek oslovených osobností. Pro Českou republiku bylo vyznamenáním, že 2 z nich byly věnovány výsledkům výzkumu právě z českých pracovišť (FBMI ČVUT, ÚEM AV ČR a NZZ THERAP-TILIA). Následné jednání bylo tradičně rozděleno podle jednotlivých oborů, nejvíce přihlášených bylo do stomatologické a fyzioterapeutické sekce. Zajímavé poznatky přinesla i sekce z oblasti experimentální medicíny. Součástí programu byly i dva workshopy. Samotného jednání se zúčastnilo asi 80 účastníků z 20 států světa, po Itálii byla nejvíce zastoupena Česká republika (9 přihlášených).(prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.)

Plán akcí v roce 2013

1) FBMI ČVUT získala operační projekt zaměřený na problematiku CBRN. Jeho součástí jsou workshopy a praktické nácviky zaměřené na detekci, ochranu a prevenci CBRN agens a otázky medicíny katastrof a řešení krizových situací a terorismu. Těchto akci se budou moci zúčastnit i členové společnosti, přesné termíny a náplň jednotlivých akcí budou k dispozici na našich webových stánkách. Akce proběhnou v Kladně, v Příbrami Kamenné a v Českých Budějovicích;

2) 13. prosince uspořádá Společnost společnou akci s Lázněmi Jáchymov a.s. věnovanou problematice radioterapii v balneologii;

3) ve druhé polovině prosince 2013 proběhnou tradiční radiobiologické dny v Hradci Králové;

4) v září 2013 zorganizuje FBMI společně s naší společností konferenci AWHP, kde jedna ze sekcí bude věnována novinkám v laseroterapii a fyzioterapii;

5) zvažována nabídka na workshop určený především pro radioterapeuty zaměřený na novinky působení ionizujícího záření na lidský organizmus (s IPVZ ?).

Plán akcí v roce 2014

Ve druhé polovině srpna 2014 bude zorganizována v rámci výše uvedeného operačního programu Mezinárodní konference, zaměřená mimo jiné na účinky ionizujícího záření na lidský organizmus (zejména v důsledku jaderných havárií a teroristického zneužití radiačních a radiologických zbraní). Členové společnosti budou včas informování.

Zpráva revizní komise

Informaci podal předseda revizní komise odb. as. MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.

Účet společnosti je vyrovnaný, příjmy rok 2012 odpovídají výdajům, t. č. má společnost 216 platících členů. Diskutovány náklady spojené s vedením účtu a administrativou. Evidence členů je v pořádku.

Revizní komise nemá k činnosti výboru zásadnější připomínky.

Změny ve výboru společnosti a zastoupení v ERRS

1) Pánové doc. MUDr. Stanislav Kozubek, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. byli po dohodě z důvodů jejich pracovního přetížení uvolněni z členství ve výboru a zvoleni jednomyslně jeho čestnými členy. Výbor vyjádřil hluboké poděkovaní za jejich dosavadní práci.

2) Výbor kooptoval za členy výboru doc. MVDr. Zuzanu Šinkorovou, Ph.D. z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a RNDr. Martina Falka, Ph.D. z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v.v.i.. Oba vyjádřili s prací ve výboru společnosti souhlas.;

3) Členy ERRS v současné době jsou (bez titulů): Hofer, Kozubek, Kuna, Navrátil, Österreicher, Pospíšil, Poučková, Škopek, Vávrová, Zölzer. Bylo by vhodné získat i některé mladé radiobiology, kteří již svou prací prokázali, že členství v mezinárodní společnosti si zaslouží. Členové výboru a vedoucí pracovišť pošlou vhodné návrhy doc. Hoferovi do 31. 12. 2012.

Publikační činnost

Výbor společnosti rozhodl, že na webových stránkách bude založena rubrika, kde budou čtenáři seznámeni s abstrakty (případně celými texty) článků z radiobiologie (ionizujícího i neionizujícího záření), které budou z pera členů společnosti.

V rámci operačního programu bude vydána učebnice „Ochrana obyvatelstva“, kde jedna kapitola bude věnována problematice radiobiologie a nemoci z ozáření. Textové materiály rovněž vzniknou v rámci workshopů.

Návrh vysokoškolského zákona

Členové výboru se seznámili s návrhem nového vysokoškolského zákona včetně návrhu na nový postup při habilitačním a jmenovacím řízení a volbě děkanů a rektora.

Datum příštího jednání výboru (jaro 2013) bude upřesněn později.

zapsal: odb. as. mjr. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D.

vidi: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.